جهت دریافت فایل های صوتی مربوط به کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید رجایی روی موارد زیر کلیک نمائید. 

 زمستان 93

حجت الاسلام هاشمی

 

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت كلاس رسالت الهي1 زمستان 93

دانلود صوت كلاس تفسير 3 زمستان 93

جلسات افق مبین دوره اول 1393

تفسیر2 پائيز 93

1

سيد محمد هاشمي

1

جلسه اول

جلسه اول

دانلود

دانلود 

2

سيد محمد هاشمي

2

جلسه دوم

جلسه دوم

دانلود

دانلود  

3

سيد محمد هاشمي

3

جلسه سوم

جلسه سوم

دانلود

دانلود  

4

سيد محمد هاشمي

4

جلسه چهارم

جلسه چهارم

چهارم

دانلود  

5

سيد محمد هاشمي

5

جلسه پنجم

جلسه پنجم

دانلود

دانلود  

6

سيد محمد هاشمي

6

جلسه ششم

جلسه ششم

دانلود

دانلود  

7

سيد محمد هاشمي

7

جلسه هفتم

جلسه هفتم

دانلود

دانلود  

8

سيد محمد هاشمي

8

جلسه هشتم

جلسه هشتم

دانلود

دانلود  

9

سيد محمد هاشمي

9

جلسه نهم

جلسه نهم

دانلود

 

10

سيد محمد هاشمي

10

جلسه دهم

جلسه دهم

دانلود

 

11

سيد محمد هاشمي

11

جلسه يازدهم

جلسه يازدهم

 

 
 

          جلسات مبانی و اهداف انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله)

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

1

حجت الاسلام طهماسبی

اول (4/2/93)

دانلود

 

2

حجت الاسلام طهماسبی

دوم (17/7/93)

دانلود

نمونه دیگر

3

حجت الاسلام طهماسبی

سوم (24/7/93)

دانلود

 

4

حجت الاسلام طهماسبی

چهارم (8/8/93)

دانلود

 

5

حجت الاسلام طهماسبی

پنجم (22/8/93)

دانلود

 

6

حجت الاسلام طهماسبی

ششم (28/8/93)

دانلود

 

7

حجت الاسلام طهماسبی

هفتم(6.9.93)

دانلود 

 

8

حجت الاسلام طهماسبی

هشتم(13.9.93)

دانلود 

 

9

حجت الاسلام طهماسبی

نهم(20.9.93)

دانلود 

 

10

حجت الاسلام طهماسبی

دهم(27.9.93)

دانلود

 

 


 تاریخ پائيز 93

حجت الاسلام کاشانی

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

اول

 دانلود

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

دوم

دانلود 

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

سوم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

چهارم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

پنجم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

ششم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

هشتم

دانلود  

 

 

جریان شناسی پائيز 93

دکتر رحیمی 

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

جریان شناسی

دکتر رحیمی

اول 

 دانلود

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

 دوم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

سوم (22.8.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

چهارم(6.9.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

پنجم(20.9.93) 

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

ششم(27.9.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

هفتم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

هشتم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

نهم

دانلود  

 


 

اخلاق 2پائيز 93

حجت الاسلام آقازاده

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

اول 

دانلود 

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

دوم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

سوم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

چهارم(27.9.93)

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

پنجم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

ششم

دانلود

 

 

آموزش فقه 2حجت الاسلام شفیعی پائيز 93

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

اول

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

دوم(22.8.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

سوم(6.9.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

چهارم(13.9.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

پنجم

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

ششم

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

هفتم

دانلود

 
 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 جهت دریافت فایل های صوتی مربوط به کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید رجایی روی موارد زیر کلیک نمائید. 

 زمستان 93

حجت الاسلام هاشمی

 

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت كلاس رسالت الهي1 زمستان 93

دانلود صوت كلاس تفسير 3 زمستان 93

جلسات افق مبین دوره اول 1393

تفسیر2 پائيز 93

1

سيد محمد هاشمي

1

جلسه اول

جلسه اول

دانلود

دانلود 

2

سيد محمد هاشمي

2

جلسه دوم

جلسه دوم

دانلود

دانلود  

3

سيد محمد هاشمي

3

جلسه سوم

جلسه سوم

دانلود

دانلود  

4

سيد محمد هاشمي

4

جلسه چهارم

جلسه چهارم

چهارم

دانلود  

5

سيد محمد هاشمي

5

جلسه پنجم

جلسه پنجم

دانلود

دانلود  

6

سيد محمد هاشمي

6

جلسه ششم

جلسه ششم

دانلود

دانلود  

7

سيد محمد هاشمي

7

جلسه هفتم

جلسه هفتم

دانلود

دانلود  

8

سيد محمد هاشمي

8

جلسه هشتم

جلسه هشتم

دانلود

دانلود  

9

سيد محمد هاشمي

9

جلسه نهم

جلسه نهم

دانلود

 

10

سيد محمد هاشمي

10

جلسه دهم

جلسه دهم

دانلود

 

11

سيد محمد هاشمي

11

جلسه يازدهم

جلسه يازدهم

 

 

12

سيد محمد هاشمي

12

جلسه دوازدهم

جلسه دوازدهم

 

 

 

          جلسات مبانی و اهداف انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله)

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

1

حجت الاسلام طهماسبی

اول (4/2/93)

دانلود

 

2

حجت الاسلام طهماسبی

دوم (17/7/93)

دانلود

نمونه دیگر

3

حجت الاسلام طهماسبی

سوم (24/7/93)

دانلود

 

4

حجت الاسلام طهماسبی

چهارم (8/8/93)

دانلود

 

5

حجت الاسلام طهماسبی

پنجم (22/8/93)

دانلود

 

6

حجت الاسلام طهماسبی

ششم (28/8/93)

دانلود

 

7

حجت الاسلام طهماسبی

هفتم(6.9.93)

دانلود 

 

8

حجت الاسلام طهماسبی

هشتم(13.9.93)

دانلود 

 

9

حجت الاسلام طهماسبی

نهم(20.9.93)

دانلود 

 

10

حجت الاسلام طهماسبی

دهم(27.9.93)

دانلود

 

 


 تاریخ پائيز 93

حجت الاسلام کاشانی

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

اول

 دانلود

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

دوم

دانلود 

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

سوم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

چهارم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

پنجم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

ششم

دانلود  

 

تاریخ

حجت الاسلام کاشانی

هشتم

دانلود  

 

 

جریان شناسی پائيز 93

دکتر رحیمی 

ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

جریان شناسی

دکتر رحیمی

اول 

 دانلود

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

 دوم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

سوم (22.8.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

چهارم(6.9.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

پنجم(20.9.93) 

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

ششم(27.9.93)

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

هفتم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

هشتم

دانلود  

 

جریان شناسی

دکتر رحیمی

نهم

دانلود  

 


 

اخلاق 2پائيز 93

حجت الاسلام آقازاده

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

اول 

دانلود 

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

دوم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

سوم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

چهارم(27.9.93)

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

پنجم

دانلود

 

اخلاق

حجت الاسلام آقازاده

ششم

دانلود

 

 

آموزش فقه 2حجت الاسلام شفیعی پائيز 93

 ردیف

استاد

جلسه

دانلود صوت

توضیح

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

اول

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

دوم(22.8.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

سوم(6.9.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

چهارم(13.9.93)

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

پنجم

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

ششم

دانلود

 

آموزش فقه

حجت الاسلام شفیعی

هفتم

دانلود

 
 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3275
 بازدید امروز : 203
 کل بازدید : 510629
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 3.85